Районний координаційний центр

                                       


Із метою підвищення ролі національно-патріотичного виховання молоді, активізації виховної  діяльності в даному напрямку, забезпечення системної взаємодії державних органів із громадськістю, вивчення проблемних питань та координації дій щодо їхнього вирішення при Петрівській районній державній адміністрації функціонує Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                            Розпорядження голови
Петрівської районної державної  адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Петрівській районній державній адміністрації

1.                     Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в районі.
2.                     Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
3.                     Основними завданнями Координаційної ради є:
1)                     сприяння:
здійсненню повноважень райдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання в районі, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
співпраці райдержадміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
2)                     участь у сприянні райдержадміністрації роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;
3)                     участь у проведенні моніторингу здійснення заходів із національно-патріотичного виховання на території Петрівського району;
4)                     підготовка пропозицій щодо:
 підвищення ефективності  діяльності районної державної адміністрації із національно-патріотичного виховання в районі відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580;
розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння райдержадміністрацією проведенню районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").
4.    Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1)    проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень із питань національно-патріотичного виховання на території району;
2)    вивчає результати діяльності райдержадміністрації з національно-патріотичного виховання;
3)    проводить моніторинг стану виконання райдержадміністрацією покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;
4)    бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання;
5)    подає до районної державної адміністрації розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до регіональних програм із питань національно-патріотичного виховання.
5.    Координаційна рада має право:
1)    отримувати в установленому порядку від  виконавчих  органів  сільських та селищних рад, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2)    залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих  органів  сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) і незалежних експертів (за згодою);
3)    розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Координаційної ради;
4)    утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
5)    організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
6)    вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їхній внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
6.    Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі  на громадських засадах.
Головою Координаційної ради є перший заступник голови районної державної адміністрації.
Заступником голови Координаційної ради є представник громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою).
Секретарем Координаційної ради є посадова особа районної державної адміністрації, відповідальна за координацію діяльності з національно-патріотичного виховання.
До складу Координаційної ради входять також:
представники  виконавчих  органів сільських та селищних рад (за згодою);
представники  районного військового комісаріату (за згодою);
керівники або заступники керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;
посадова особа райдержадміністрації, відповідальна за мобілізаційну роботу;
представники громадських організації;
керівники  районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (за згодою);
представники місцевих засобів масової інформації (за згодою);
 представники освіти, культури, мистецтва, спорту, представники підприємств, установ, організацій (за згодою).
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.
7.    Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
Персональний склад Координаційної ради формується за пропозиціями  виконавчих органів сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань.
Районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про формування координаційної ради, узагальнює пропозиції щодо її персонального складу та подає їх на затвердження голові районної державної адміністрації.
Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на затвердження голові районної державної адміністрації пропозицій щодо персонального складу Координаційної ради райдержадміністрація оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.
8.    Організація діяльності Координаційної ради визначається цим Положенням.
9.         Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови Координаційної ради, а у разі відсутності заступника голови Координаційної ради - член Координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.
10.      Засідання Координаційної ради проводяться відкрито.
11.      Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше  половини її членів.
За запрошенням Координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники  виконавчих органів сільських та селищних рад.
12.      Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради вносять голова Координаційної ради, його заступник та члени Координаційної ради.
13.      Підготовку порядку денного засідання Координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Координаційної ради.
14.      Рішення Координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення, ухвалені на засіданні Координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради у п’ятиденний строк.
Член Координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайгі райдержадміністрації.
15.                         Рішення Координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі райдержадміністрацією.
16.                         Реалізація рішень Координаційної ради може здійснюватися шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
17.                         Координаційна рада має бланк  зі своїм найменуванням.

         Районна державна адміністрація здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради, створює належні умови для її роботи.
_____________________________________________________________________


Немає коментарів:

Дописати коментар